Čo to vlastne samotná propaganda je ? Je to určitý spôsob ovplyvňovania napríklad verejnej mienky v pozadí s presne určeným cieľom. V prípade propagandy je dôležité :

propaganda

  • Kto ju šíri
  • Komu ju šíri
  • Čo šíri

Vždy pri akejkoľvek správe dlhodobo masírujúcej verejnú mienku ľudí mám na zreteli hlavne cieľ propagandy. Čo chce v ľuďoch vyvolať ?
Za propagandu v pravom slova zmysle nepovažujem faktografické uverejňovanie údajov. Áno, aj tie sa dajú účelovo povyberať tak, aby reakcia čitateľa bola žiadaná, no v tomto prípa de nemožno zovšeobecniť, že každá takáto informácia je propagandou.

Pozor! Propaganda a reklama sú zásadne iné pojmy. Netreba ich teda zamieňať.
Propaganda je šírenie úmyselne polopravdivých až nepravdivých či neúplných informácii v snahe získať pre danú vec ľudí.
Ak sa objaví množstvo takých informácií musíme sa pýtať, komu vlastne slúži ? Kto z nej získa benefit, profit !
Propaganda nemá vždy len otvorenú formu. Môže byť aj v skrytej forme. Nepriamo ovplyvňuje prijímateľa informácie s cieľom podsunúť mu vlastný názor, či spropagovať svoju ideológiu.

Internet je plný poloprávd, neprávd, ale aj kvalitných informácií. Cieľom vyučovania v škole by mala byť aj získanie orientácie sa v týchto rôznych informáciách z rôznych zdrojov. Najlepšie je sa v prípade politickej témy dopátrať, kým je správa vydaná. Kto platí organizáciu, ktorá správu vydala, respektíve z akých zdrojov je financovaný pisateľ témy.
Rovnako rodičia by mali tejto téme venovať pozornosť doma. Diskutovať s dieťaťom, argumentovať. To je asi jediná cesta ako uchrániť dieťa pred určitými skupinami.

korupce

Nie všetko čo sa navonok javí ako krásne, ale žiaľ aj v skutočnosti je krásnym. Vynikajúcim v tomto smere príkladom je film Nočný recepčný. Tie najušľachtilejšie myšlienky prekrývali špinu, podvod a lož.
Žiaľ, nielen vo filme sa s tým zaiste stretávame !