V prípade každej pohľadávky je potrebné rátať s možnosťou rizika neplnenia zo strany dlžníka, prípadne určitých komplikácií pri plnení. Takýmto rizikovým situáciám sa veriteľ nevyhne a znáša tak finančné následky, ako je strata prostriedkov či ušlý zisk. Zabezpečiť absolútnu istotu plnenia zo strany dlžníka síce možné nie je, avšak existujú zabezpečovacie inštitúty, ktoré posilňujú postavenie veriteľa a zvyšujú motiváciu plnenia zo strany dlžníka. Medzi tieto zabezpečovacie prostriedky patrí i možnosť prevodu práva. Čo konkrétne tento inštitút predstavuje predostrieme našim čitateľom v obsahu tohto článku.

Zabezpečovací prevod práva môže vykonať veriteľ v prípade, pokiaľ dlžník svoje povinnosti neplní a záväzok nespláca. Právne náležitosti tohto inštitútu upravuje Zbierka Občianskeho zákonníka v §553 – §553e zákona č. 40/1964 uvedenej zbierky a hovorí o tom, že splnenie záväzku zo strany dlžníka možno realizovať dočasným prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa. Dočasným je tento prevod z toho dôvodu, že v prípade následného uspokojenia pohľadávky bude právo prenesené spätne na subjekt, ktorý toto právo prvotne previedol, a teda spravidla na dlžníka, prípadne tretiu osobu.

podpis pohledávky

Z pohľadu praxe môže samozrejme nastať i situácia, kedy dlžník pohľadávku nesplní. V tomto prípade má veriteľ zákonnú možnosť uspokojiť sa z prevedeného práva. Aj keď nie je v legislatíve presne uvedené, čo môže byť predmetom prevodu práva, z právneho hľadiska musí ísť o právo majetkovej hodnoty, pričom podstatná je podmienka prevoditeľnosti.

Podstata výkonu zabezpečovacieho prevodu práva spočíva v speňažení predmetného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a nie v ponechaní si tohto práva. Speňaženie býva spravidla realizované prostredníctvom dražby, avšak bližšia špecifikácia býva definovaná v zmluve o zabezpečovacom prevode práva. Tento dokument musí dodržiavať riadne náležitosti ako je napríklad vymedzenie zabezpečovacieho záväzku, označenie práva identifikáciou reálie, spôsob výkonu, peňažný posudok, vymedzenie zmluvných strán či určenie práv a povinnosti zainteresovaných subjektov. Vzhľadom na to, že sa v určitých prípadoch jedná o prevod práva k nehnuteľnosti, táto informácia musí byť s určitosťou zaznamená aj v katastri nehnuteľnosti. Rovnako tak treba postupovať aj v prípade ostatných prevodov, kde je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému osobitnému registru.

Vzniku samotnej zmluvy predchádza vzájomná dohoda zainteresovaných strán, ktoré sa môžu vopred dohodnúť na jednotlivých náležitostiach, limitoch a okolnostiach prevodu. Samozrejme, i v tomto smere existujú legislatívne obmedzenia ako vyššie uvedený zákaz vzťahujúci sa na ponechanie práva veriteľovi. Ak by sa zmluvne strany aj napriek tomuto zákazu k ponechaniu práva veriteľovi dohodli pred splatnosťou pohľadávky, tento kontrakt by bol neplatný a v konečnom dôsledku by veriteľ zabezpečil nevymožiteľnosť svojej pohľadávky.

odborníci

Okrem uvedeného veriteľ nesmie predmetné právo ani prenášať na ďalšiu osobu a zároveň musí dbať o majetok, ku ktorému právo získal. Tým je na mysli napríklad zabránenie poškodeniu majetku, jeho strate či zničeniu. Túto povinnosť má však rovnako i dlžník. A teda, pokiaľ dlžník svoj záväzok plniť nebude a nastane výkon zabezpečovacieho prevodu práva, prostredníctvom ktorého veriteľ speňaží predmet práva, pohľadávka bude z takto získaných prostriedkov uspokojená a vymáhací proces bude ukončený. V tomto smere nastane aj zánik zabezpečovacieho prevodu práva, avšak v tomto prípade má veriteľ právo na náhradu nákladov, ktoré boli účelne vynaložené pre realizáciu výkonu zabezpečovacieho prevodu práva. Okrem uvedeného môže zánik samozrejme nastať aj v prípade uspokojenia záväzku zo strany dlžníka bez realizácie dražby.

Uvedený inštitút je však potrebné detailne poznať, tak ako je potrebné si vopred preveriť jednotlivé aspekty ako aj vhodnosť uplatnenia zabezpečovacieho prevodu práva, nakoľko rentabilita majetku, ktorý je predmetom prevodu práva značne ovplyvňuje budúce uspokojenie pohľadávky. Zabezpečovací prevod práva možno označiť za bezpečný inštitút najmä v prípade pohľadávok s väčším rozsahom. Jeho vhodnosť uplatnenia však odporúčame vopred konzultovať s fundovaným odborníkom, ktorý sa aktívne venuje správe pohľadávok. Takýmto profesionálnym partnerom je vymáhacia spoločnosť Claims Collection, s.r.o., ktorá má v oblasti vymáhania pohľadávok dlhoročné skúsenosti. V prípade, ak evidujete pohľadávku a chcete zabezpečiť jej promptné uspokojenie, kontaktujte odborníkov v oblasti vymáhania a zabezpečíte tak svoje prostriedky.